Zastępca Kierownika Wydziału Marketingu

Instytut Adama Mickiewicza

poszukuje kandydatek i kandydatów

na stanowisko:

Zastępca Kierownika Wydziału Marketingu

 

Instytut Adama Mickiewicza jest państwową instytucją kultury, której misją jest budowa i komunikacja wymiaru kulturalnego Polski poprzez inicjowanie międzynarodowej współpracy i wymiany kulturalnej. W ciągu dwudziestu lat swojej działalności IAM zrealizował ponad 6000 wydarzeń kulturalnych, w których udział wzięło blisko 55 milionów osób. Instytut Adama Mickiewicza jest również wydawcą Culture.pl

Na tym stanowisku będziesz kształtować wizerunek i zapewniać rozpoznawalność ustalonych marek, wydarzeń i komunikatów oraz wzmacniać wizerunek Instytutu Adama Mickiewicza w relacjach z grupami docelowymi, dbając o spójność wszystkich działań marketingowych i komunikacyjnych w kraju i na świecie, ściśle współpracując z innymi wydziałami i zespołami projektowymi realizującymi misję Instytutu.

 

Twój zakres zadań będzie obejmował:

 • udział w procesie planowania działalności programowej Instytutu,
 • kształtowanie pożądanego obrazu kultury polskiej na świecie,
 • udział w planowaniu strategii działań marketingowych i komunikacyjnych poszczególnych projektów i działań oraz nadzór nad ich realizacją,
 • rozwijanie zasięgu portalu Culture.pl,
 • nawiązywanie i wzmacnianie relacji z partnerami,sponsorami, mecenasami,
 • zapewnienie frekwencji na wydarzeniach organizowanych i współorganizowanych przez Instytut;
 • planowanie i zlecanie badań, ekspertyz i analiz na potrzeby działalności marketingowej, w tym analiz danych dotyczących publiczności, gromadzenie, analizowanie i udostępnianie wiedzy.

Będziesz inspirować ludzi i wpływać na istotne obszary i kanały działania IAM:

strony www / portale społecznościowe / projekty graficzne / multimedia/ teksty / reklamy / gadżety / patronaty

 

Oferujemy Ci:

 • fantastyczne, międzynarodowe projekty kulturalne Instytutu i portal Culture.pl - którymi będziesz się zajmowała/zajmował każdego dnia,
 • pracę z zespołem zaangażowanych i doświadczonych profesjonalistów,
 • udział w kreowaniu nowej wizji działania w obszarze marketingu na skalę międzynarodową,
 • wiedzę i międzynarodowe kontakty zgromadzone przez IAM,
 • wsparcie w rozwoju kompetencji (np. możliwość dofinansowania do studiów podyplomowych),
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • możliwość pracy w systemie hybrydowym.

 

Prześlij swoje zgłoszenie, jeśli:

 • masz przynajmniej 5 letnie doświadczenie w obszarze marketingu, najlepiej w sektorze kultury, sztuki lub kreatywnym,
 • masz doświadczenie w tworzeniu strategii marketingowych, komunikacyjnych,
 • przynajmniej przez 3 lata zarządzałaś/ zarządzałeś zespołem,
 • znasz aktualne trendy związane z marketingiem i audience development,
 • znasz biegle język angielski,
 • masz ukończone studia wyższe w zakresie marketingu, kultury, sztuki lub pokrewne,
 • nie boisz się trudnych sytuacji, potrafisz współpracować i jednoczyć ludzi wokół wspólnej wizji i celów,
 • jesteś osobą, która lubi szukać innowacyjnych rozwiązań i potrafi przekonać innych do swoich pomysłów,
 • rozumiesz odpowiedzialność za działania finansowane ze środków publicznych;
 • nasza misja i koncepcja programowa są Ci bliskie https://iam.pl/pl/dla-mediow/barbara-schabowska-dyrektorem-instytutu-adama-mickiewicza.

 

Na aplikacje (cv i list motywacyjny) czekamy do 6 czerwca 2021 r.

 

W celu zaaplikowania na to stanowisko, proszę kliknąć w poniższy link lub skopiować poniższy link i otworzyć go w nowym oknie przeglądarki.

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=198beb00b32f476c8105580f98c3dd84

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Adama Mickiewicza (IAM) z siedzibą w Warszawie (00-560), przy ul. Mokotowskiej 25,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w IAM możliwy jest pod adresem email:: [email protected],
 3. Pani/Pana  dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacyjnego - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 221 § 1 Kodeksu pracy oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w zakresie danych osobowych nieobjętych art. 221 § 1 Kodeksu pracy, a także - w przypadku wyrażenia na to zgody - w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie art. 6 pkt 1 lit. a) RODO;
 4. Pani/Pana dane osobowe będę przechowywane przez czas realizacji bieżącej rekrutacji – do czasu jej zakończenia, a w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, dane będą przechowywane przez okres 12 miesięcy  (w przypadku wyrażenia na to zgody);
 5. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych.
 6. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego IAM, zewnętrzne podmioty świadczące usługi na rzecz IAM, oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej),
 7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, w przypadkach określonych w przepisach RODO,
 8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

W przypadku podania danych wykraczających poza zakres wynikający z art. 221 § 1 Kodeksu pracy (tj. poza danymi takimi jak: imię, nazwisko, , datę urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez taką osobę, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia), ich przesłanie do IAM stanowi wyrażenie przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w zakresie nieobjętym art. 221 § 1 Kodeksu pracy przez IAM w celu realizacji niniejszego procesu rekrutacyjnego.

W przypadku wyrażania woli przetwarzania danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, prosimy o zawarcie w życiorysie lub wiadomości przewodniej niniejszego lub równoważnego oświadczenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie ww. moich danych osobowych przez IAM na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez IAM.

Opublikowano: 2021.05.06 10:40
Aktualizacja: 2021.06.10 10:05
Autor: Anonim
Wprowadzenie: Anonim