Europa dla obywateli

Europa dla obywateli to program Unii Europejskiej wspierający organizacje pozarządowe i samorządy, a także inne organizacje i instytucje nienastawione na zysk, działające w obszarze społeczeństwa obywatelskiego, kultury i edukacji, w realizacji projektów związanych z tematyką obywatelstwa europejskiego, inicjatyw lokalnych, zaangażowania społecznego i demokratycznego oraz pamięci europejskiej.

Cele Programu:

  • przyczynianie się do lepszego jej historią i różnorodnością przez obywateli Unii;
  • promowanie obywatelstwa europejskiego oraz poprawa warunków społecznego i demokratycznego zaangażowania na poziomie Unii;
  • pogłębianie świadomości obywatelskiej na temat pamięci europejskiej, wspólnych wartości i celów Unii poprzez stymulowanie debaty, refleksji i tworzenie sieci kontaktów;
  • zachęcanie do demokratycznego i obywatelskiego poprzez włączanie ich do procesów decyzyjnych, promowanie możliwości społecznego i międzykulturowego zaangażowania oraz wolontariatu w skali całej Unii.

Dofinansowanie można otrzymać na działania realizowane w ramach dwóch Komponentów:
Pamięć o przeszłości Europy oraz Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie.

Komponent Pamięć o przeszłości Europy wspiera projekty dotyczące wspólnej historii europejskiej, refleksji nad przyczynami pojawienia się reżimów totalitarnych oraz upamiętniające ich ofiary; działania promujące postawy otwartości i tolerancji; przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, budowanie społeczeństwa obywatelskiego i refleksję nad jego rola w rozwoju demokracji.

Komponent Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie wspiera projekty służące zapewnieniu udziału obywateli w procesie kształtowania polityki Unii w dziedzinach związanych z celami programu. Projekty mogą dotyczyć wpływu obywateli na kształtowanie polityki na wszystkich jej poziomach – lokalnym, regionalnym oraz europejskim; analizy sytuacji w Europie i przyszłości Unii Europejskiej; zwiększania aktywności obywatelskiej i budowania dialogu pomiędzy obywatelami.

Czytaj więcej na stronie programu

Iwona Oleszczuk

Specjalista do spraw merytorycznych w PK EDO, Wydział Programów Europejskich

+48 22 44 76 116

Marta Modzelewska

Asystentka do spraw merytorycznych w PK EDO, Wydział Programów Europejskich

+48 22 44 76 174
Opublikowano: 2016.04.26 21:09
Aktualizacja: 2019.03.26 14:57
Autor: Instytut Adama Mickiewicza
Wprowadzenie: Anonim