Specjalista sekcji finansowej

Instytut Adama Mickiewicza

(Wydział Projektów i Wydarzeń Artystycznych / Sekcja Finansowa)

poszukuje kandydatów i kandydatek na stanowisko

Specjalista Sekcji Finansowej

 

Instytut Adama Mickiewicza jest narodową instytucją kultury, której misją jest budowa i komunikacja wymiaru kulturalnego marki Polska poprzez aktywny udział w międzynarodowej wymianie kulturalnej. Instytut zrealizował i realizuje projekty kulturalne w 70 krajach na 5 kontynentach, m.in. w Wielkiej Brytanii, Rosji, Izraelu, krajach Beneluksu, Hiszpanii, Austrii, Szwecji, Francji, Niemczech, Turcji, USA, na Ukrainie, Litwie, a także w Algierii, Maroku, Indiach, Japonii i  Chinach. W ramach dotychczas zrealizowanych działań IAM zaprezentował blisko 5 550 wydarzeń, które obejrzało blisko 52 miliony widzów na pięciu kontynentach. Wszystkie projekty prowadzone przez Instytut sygnowane są flagową marką Culture.pl.

 

Zakres obowiązków będzie obejmował m. in.:

 • aktywne wsparcie menedżerów projektów kulturalnych w procesie budżetowania projektów,
 • współpracę z menedżerami projektów w obszarze bieżącego zarządzania budżetem oraz racjonalizacji kosztów realizacji projektów,
 • bieżące wsparcie Wydziału Projektów i Wydarzeń Artystycznych w przygotowaniu dokumentacji rozliczeniowej i sprawozdawczej projektów,
 • wsparcie menedżerów projektów przy przygotowywaniu planu zamówień publicznych,
 • weryfikowanie wniosków związanych z projektami, projektów umów i dokumentów finansowych pod względem zgodności z zaplanowanymi kosztorysami projektów oraz założonymi źródłami ich finansowania,
 • potwierdzanie źródeł finansowania dla zobowiązań zaciąganych w projektach,
 • weryfikację zgodności dokumentów księgowych i rozliczeń z zawartymi umowami,
 • okresową analizę środków w projektach,
 • realizację obiegu dokumentacji zgodnie z obowiązującymi w IAM procedurami,
 • archiwizację dokumentacji zgodnie z postanowieniami Instrukcji kancelaryjnej

 

Oczekujemy:

 • doświadczenia w tworzeniu lub opiniowaniu budżetów projektowych oraz w rozliczaniu projektów (preferowane duże projekty z obszaru szeroko rozumianej kultury),
 • doświadczenia w kontrolowaniu wykorzystania środków finansowych we współpracy z właścicielami budżetów - kierownikami komórek merytorycznych lub menedżerami projektów,
 • wyższego wykształcenia– preferowane kierunki związane z ekonomią i finansami,
 • doświadczenia w pracy z umowami i dokumentami księgowymi,
 • bardzo dobrej znajomości programu Excel,
 • znajomości języka angielskiego,
 • wysokiej kultury osobistej,
 • zdolności analitycznych i dbałości o szczegóły.

Dodatkowym atutem będzie wiedza z zakresu finansów publicznych.

 

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • pracę z prestiżowej instytucji realizującej projekty międzynarodowe w obszarze kultury i sztuki,
 • możliwość rozwoju i szkoleń zawodowych,
 • profesjonalne środowisko wykorzystujące nowoczesne narzędzia i techniki.

 

CV  prosimy przesyłać pod poniższym linkiem do 10 maja br.

 

W celu zaaplikowania prosimy kliknąć w poniższy link:

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=d90e049c74334c1c8770b795ac6c9cc9

 

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Adama Mickiewicza (IAM) z siedzibą w Warszawie (00-560), przy ul. Mokotowskiej 25,
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w IAM możliwy jest pod adresem email:: [email protected],
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacyjnego - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 221 § 1 Kodeksu pracy oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w zakresie danych osobowych nieobjętych art. 221 § 1 Kodeksu pracy, a także - w przypadku wyrażenia na to zgody - w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie art. 6 pkt 1 lit. a) RODO;
 4. Pani/Pana dane osobowe będę przechowywane przez czas realizacji bieżącej rekrutacji - do czasu jej zakończenia, a w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, dane będą przechowywane przez okres 12 miesięcy (w przypadku wyrażenia na to zgody);
 5. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego IAM, zewnętrzne podmioty świadczące usługi na rzecz IAM, oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej),
 7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, w przypadkach określonych w przepisach RODO,
 8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

W przypadku podania danych wykraczających poza zakres wynikający z art. 221 § 1 Kodeksu pracy (tj. poza danymi takimi jak: imię, nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez taką osobę, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia), ich przesłanie do IAM stanowi wyrażenie przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w zakresie nieobjętym art. 221 § 1 Kodeksu pracy przez IAM w celu realizacji niniejszego procesu rekrutacyjnego.

W przypadku wyrażania woli przetwarzania danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, prosimy o zawarcie w życiorysie lub wiadomości przewodniej niniejszego lub równoważnego oświadczenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie ww. moich danych osobowych przez IAM na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez IAM.

Opublikowano: 2021.04.21 12:49
Aktualizacja: 2021.05.20 11:27
Autor: Anonim
Wprowadzenie: Anonim