Współpracownik do zadań administracyjnych

Instytut Adama Mickiewicza jest narodową instytucją kultury, której misją jest budowa i komunikacja wymiaru kulturalnego marki Polska poprzez aktywny udział w międzynarodowej wymianie kulturalnej. Instytut zrealizował i realizuje projekty kulturalne w 70 krajach na 5 kontynentach, m.in. w Wielkiej Brytanii, Rosji, Izraelu, krajach Beneluksu, Hiszpanii, Austrii, Szwecji, Francji, Niemczech, Turcji, USA, na Ukrainie, Litwie, a także w Algierii, Maroku, Indiach, Japonii i  Chinach. W ramach dotychczas zrealizowanych działań IAM zaprezentował blisko 5 550 wydarzeń, które obejrzało blisko 52 miliony widzów na pięciu kontynentach. Wszystkie projekty prowadzone przez Instytut sygnowane są flagową marką Culture.pl.

Zakres współpracy: 

przygotowywanie i prowadzenie naborów i oceny formalnej wniosków dot. dotowanych projektów kulturalnych, w tym: 

  • przygotowanie niezbędnej dokumentacji; współpraca przy rejestracji i ocenie formalnej wniosków złożonych  w naborze; obsługa programów służących do naboru oraz wewnętrznych systemów informatycznych wykorzystywanych w IAM,
  • wprowadzanie niezbędnych danych do systemu informatycznego wykorzystywanego w IAM,
  • przygotowanie i monitorowanie umów, aneksów oraz rozliczanie raportów końcowych, przygotowanie danych do Komisji Oceniającej,
  • przygotowanie informacji dla wnioskodawców i beneficjentów,
  • przygotowanie niezbędnych zestawień i sprawozdań.

Wymagania:

• wykształcenie wyższe,

• umiejętność  rozliczania kosztorysów oraz oceny harmonogramów w projektach,

• bardzo dobra znajomość systemu MS Office (w tym program Excel),

• co najmniej dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,

• wysokie zdolności organizacyjne, wielozadaniowość,

• umiejętności komunikacyjne i działanie zespołowe,

• umiejętność planowania własnych działań,

• doświadczenie w obszarze kultury/promocji/administracji/obsługi systemów informatycznych,

• nastawienie na realizację zadań i wyznaczonych celów, analityczne myślenie.

 

Dodatkowym atutem będzie:

• doświadczenie przy obsłudze programów dotacyjnych,

• doświadczenie w obszarze pisania lub rozliczania wniosków składanych drogą elektroniczną w systemie Witkac,

• znajomość Xpertisa, Protona lub innego programu do obiegu dokumentacji,

• doświadczenie we współpracy z instytucją publiczną/administracji publicznej,

• doświadczenie w zakresie opracowywania, monitorowania i rozliczania umów,

• znajomość programu Lotus Notes lub podobnego, 

• doświadczenie we współpracy z instytucjami kultury.

 

Oferujemy:

• współpraca w oparciu o  umowę cywilno-prawną

• dobre relacje w zespole zaangażowanych i doświadczonych specjalistów, 

• środowisko pracy wykorzystujące nowoczesne narzędzia i techniki.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

Termin przesyłania aplikacji do 11 kwietnia  2021 

W celu zaaplikowania na to stanowisko, proszę kliknąć w poniższy link lub proszę skopiować poniższy link i otworzyć go w nowym oknie przeglądarki:

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=b3d8ec207a0e4ab4aece9afe838f2b50

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej „RODO”, informujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Adama Mickiewicza (IAM) z siedzibą w Warszawie (00-560), przy ul. Mokotowskiej 25, 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w IAM możliwy jest pod adresem email:: [email protected]

3) Pani/Pana  dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacyjnego - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a także - w przypadku wyrażenia na to zgody - w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie art. 6 pkt 1 lit. a) RODO; 

4) Pani/Pana dane osobowe będę przechowywane przez czas realizacji bieżącej rekrutacji - do czasu jej zakończenia, a w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, dane będą przechowywane przez okres 12-tu miesięcy  (w przypadku wyrażenia na to zgody);

5) W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych.

6) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego IAM, zewnętrzne podmioty świadczące usługi na rzecz IAM, oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej),

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, w przypadkach określonych w przepisach RODO,

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

W przypadku wyrażania woli przetwarzania danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, prosimy o zawarcie w życiorysie lub wiadomości przewodniej niniejszego lub równoważnego oświadczenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych przez IAM na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez IAM.

Opublikowano: 2021.03.08 15:58
Aktualizacja: 2021.03.31 12:47
Autor: Marta Dymek
Wprowadzenie: Marta Dymek